OGÓLNE

 1. Definicje:
  Spółka8Merch Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS  0000404155, NIP 6772365762, REGON 122461979, działające w sieci internet pod adresem url http://8merch.pl.
  Klient – osoba fizyczna, zarejestrowana firma, organizacja lub inny podmiot prawny, który kupuje lub chce kupić produkty i/lub usługi z serwisu 8merch.com.
  Strona Internetowa – sklep znajdujący się pod adresem 8merch.pl, oferujący produkty i koszyk on-line, za pośrednictwem którego można zlecać zamówienia produkcyjne.
  Produkt – zdefiniowany pakiet towarów wymieniony na stronie internetowej, który można zamówić za pośrednictwem koszyka on-line lub poprzez e-mail services@8merch.com
  Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Spółkę Klientowi, które są niezbędne i wymagane do realizacji zamówienia lub są zamawiane przez Klienta.
  Zamówienie – prawnie wiążąca umowa pomiędzy Spółką a Klientem zawierająca  wszystkie specyfikacje Produktów i Usług.
 2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na Regulamin oraz warunki współpracy określone w niniejszym dokumencie. Niniejsze warunki, wraz z Zamówieniem i Deklaracją Praw Autorskich stanowią umowę prawną między Spółką a Klientem i nie mogą być nadpisane przez inne warunki.
 3. Zamówienie uważa się za ważne wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przesłanym pocztą elektroniczną przez Spółkę (automatyczne potwierdzenie e-mailem po zamówieniu przez Internet lub przesłanie wiadomości od personelu firmy).

CENY

 1. Cena wyświetlana na stronie internetowej i/lub przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta przez Spółkę nie obejmuje kosztów związanych z pakowaniem, załadunkiem, zabezpieczeniem i wysyłką Produktu do Klienta. Koszty te są wyświetlane w koszyku podczas realizacji zamówienia i/lub przekazywane na arkuszu specyfikacji zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta przez Spółkę. Koszty przesyłki zależą od danych wysyłki, w szczególności od kraju i typu usługi do wyboru (ekonomiczna lub ekspresowa). Na życzenie Klienta koszty te mogą być również przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika Spółki.
 2. Cena wyświetlana na Stronie Internetowej i/lub przekazywana Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail nie wiąże się z żadnymi kosztami przygotowania plików graficznych i nagrań dźwiękowych wymaganych do wytworzenia Produktu. Pliki graficzne i dźwiękowe będą dostarczane przez Klienta lub oferowane do dostarczenia przez Spółkę jako Usługi, za które Klient zostanie obciążony dodatkowo uzgodnioną wcześniej kwotą.
 3. Cena wyświetlana na Stronie Internetowej i/lub przekazywana Klientowi drogą elektroniczną przez Klienta nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ceny wyświetlanej na stronie internetowej i/lub przekazanej za pośrednictwem poczty e-mail do Klienta w przypadku, gdy Klient zażąda zmiany specyfikacji Zamówienia, szczegółów dostawy, rodzajów, ilości lub innych aspektów które mają wpływ na cenę Produktów i/lub Usług.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie Produktów i/lub Usług odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej lub adresu e-mail Spółki.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych rozliczeniowych i wysyłkowych, za pomocą formularza on-line lub za pośrednictwem poczty e-mail. Niezłożenie prawidłowych danych rozliczeniowych i wysyłkowych może spowodować opóźnienie w zamówieniu i wzrost kosztów, które zostaną w całości pokryte przez Klienta.
 3. Zamawianie Produktów i/lub Usług odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail do Spółki wraz z danymi zamówienia.
 4. Spółka potwierdza otrzymane zamówienie i cenę całkowitą za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Do każdego zamówienia zawierającego dowolną treść audio lub wideo należy dołączyć wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz oświadczenia o prawach autorskich, który można pobrać tutaj.

PLIKI DŹWIĘKOWE ORAZ GRAFICZNE

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i dokładność nadesłanych plików dźwiękowych i graficznych dostarczonych do Spółki w celu realizacji Zamówienia.
 2. Oryginalne pliki, projekty graficzne, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, obrazy, projekty, pliki graficzne pozostają w rękach Klienta. Spółka otrzyma kopie wyżej wymienionych materiałów i pod żadnym warunkiem Klient nie przekaże Spółce wyłącznej kopii wyżej wymienionych materiałów.
 3. Zgłoszone pliki zostaną utworzone i przygotowane zgodnie z dokumentami oraz wytycznymi, dostępnymi do pobrania za pośrednictwem Strony Internetowej lub przesłanymi za pośrednictwem poczty e-mail od Spółki.
 4. Każdy przesłany plik graficzny podlega przygotowaniu cyfrowego proofa przez Spółkę i tylko po pisemnej akceptacji przez Klienta otrzymanych za pośrednictwem poczty e-mail plików są one uważane za gotowe do druku i/lub produkcji.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie zawartości przesłanego materiału dźwiękowego i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w procesie tłoczenia lub replikacji wynikającego z niepoprawnych plików.
 6. Materiały źródłowe audio i/lub pliki graficzne wymagane do realizacji Zamówienia, złożone i zatwierdzone przez Klienta, przechowywane są na serwerach Spółki w formie archiwum. Jeżeli zamówienie zostanie ponownie złożone przez Klienta, Spółka używa przechowywanych materiałów, chyba że Klient zmieni całość lub dowolną część dostarczonych materiałów. W takim przypadku ponowne zamówienie traktowane jest jako nowe Zamówienie, a nowe materiały są do niego przypisywane.
 7. Spółka przechowuje zarchiwizowane materiały przez co najmniej 12 miesięcy i zastrzega sobie prawo do ich zniszczenia według własnego uznania.
 8. Klient zachowuje kopię materiałów źródłowych i pod żadnym warunkiem Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie dostarczonego materiału źródłowego.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówione Produkty i/lub Usługi jako jeden z warunków wykonania Zamówienia. Płatność dokonywana jest on-line za pośrednictwem serwisu PayPal podczas realizacji transakcji. Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem bankowym, po otrzymaniu szczegółów do tego wymaganych od Spółki za pośrednictwem poczty e-mail. Płatność jest należna w ustalonej walucie rozliczeniowej.
 2. Spółka nie rozpocznie przetwarzania Zamówienia na Produkty i/lub Usługi bez otrzymania rozliczonej płatności za pośrednictwem PayPal lub konta bankowego.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Zamówienia Produktów i/lub Usług, jeśli Klient nie dokona płatności w całości lub w części.
 4. Spółka zapewnia preferencyjne warunki i/lub terminy płatności dla stałych klientów. Poszczególne warunki płatności są negocjowane z każdym klientem, a spółka zastrzega sobie prawo do zachowania dyskrecji dotyczącej negocjacji.
 5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie dotrzyma terminu płatności, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania wszelkich Zamówień otwartych, żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich faktur, w tym również tych, które jeszcze nie są należne, zgłoszenia długu z niezapłaconych faktur do agencji windykacyjnej i/lub sądu powszechnego oraz przenoszą wszelkie koszty administracyjne i koszty związane z pobraniem należności na Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek daty realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta podane przez Spółkę na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail, są wyłącznie datami orientacyjnymi bazującymi na najlepszej wiedzy i doświadczeniu Spółki.
 2. Daty realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta zostaną podane przez Spółkę dopiero po akceptacji przez Spółkę materiałów dźwiękowych i graficznych oraz akceptacji przez Klienta cyfrowych proofów.
 3. Brak wymienionych powyżej materiałów dźwiękowych i graficznych wymaganych od Klienta skutkuje odmową realizacji Zamówienia ze strony Spółki.
 4. Daty realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta podane przez Spółkę mogą ulec zmianie z powodu siły wyższej, czyli (lecz nie wyłącznie) działań sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzeń życia zbiorowego (np. działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk), aktów władzy państwowej (np. akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej).
 5. Spółka dołoży wszelkich starań, żeby Zamówienie i jego dostarczenie do Klienta odbyły się w najkrótszym czasie, jednak nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niedotrzymanie dat realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta.
 6. Spółka jest zwolniona z jakichkolwiek kosztów, odszkodowań i dodatkowych wydatków poniesionych przez Klienta z powodu niedotrzymania dat realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta.
 7. Zmiana dat realizacji Zamówienia i jego dostarczenia do Klienta nie może stanowić powodu anulowania Zamówienia przez Klienta.
 8. Dostarczenie Zamówienia do Klienta odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej i Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia mogące wystąpić w trakcie transportu Zamówienia do Klienta.
 9. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu dostarczonego Zamówienia w obecności pracownika zewnętrznej firmy kurierskiej i ewentualne zgłoszenie szkody powstałej w trakcie transportu.
 10. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Produktów w transporcie, Klient przedłoży Spółce oficjalne pisemne i szczegółowe roszczenie w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin, aby umożliwić Spółce przedłożenie wszelkich niezbędnych roszczeń wobec zewnętrznej firmy kurierskiej.
 11. Jeśli jakiekolwiek Produkty są wadliwe, Klient przedłoży Spółce oficjalne pisemne i szczegółowe roszczenie w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin pracy, aby umożliwić Spółce podjęcie niezbędnych działań w celu sprawdzenia i odpowiedzi na reklamację.
 12. Niewykonanie wyżej wymienionych procedur reklamacyjnych ze strony Klienta powoduje, że Produkty uważa się za dostarczone zgodnie z zamówieniem.
 13. Jeżeli Klient nie przyjmie dostawy, a Produkty zostaną zwrócone do Spółki, Klient pokrywa koszty zarówno zwrotu, jak i drugiej dostawy.
 14. Z uwagi na charakter procesu wytwarzania, w szczególności formatów analogowych, tj. płyt winylowych i kaset audio, Spółka zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zamówienia z tolerancją ilościową w poniższych progach:
 • 1 – 999 jednostek = 10%
 • 1000 – 2999 sztuk = 5%
 • > 3000 jednostek = 3%

W każdym przypadku, Spółka będzie fakturować dokładną liczbę jednostek dostarczonych w ramach Zamówienia.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem nadesłanego materiału dźwiękowego i graficznego oraz jest uprawniony z ważnej licencji do posiadania i reprodukowania nadesłanych materiałów dźwiękowych i  graficznych.
 2. Klient oświadcza, że przesłane materiały, pliki dźwiękowe, obrazy, projekty graficzne lub inne pliki wymagane do produkcji, replikacji, powielania, tłoczenia itp. nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn niezależnych od Spółki.
 2. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, natychmiastowe lub wynikowe straty lub szkody lub jakiekolwiek konsekwencje finansowe i/lub materialne spowodowane wypełnieniem i dostarczeniem Zamówienia.
 3. Wszelkie wady ilościowe w Zamówieniu muszą zostać zgłoszone przez Klienta w ciągu 48 godzin od dostarczenia Zamówienia. Klient powinien przedstawić wyraźne dowody takich wad.
 4. Wszelkie wady ukryte w Zamówieniu należy zgłosić Spółce niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamówienia. Klient powinien przedstawić wyraźne dowody dotyczące takich wad.
 5. Wszelkie oczywiste usterki, wyraźnie spowodowane przez transport, muszą zostać zgłoszone w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od momentu dostarczenia Zamówienia, dopiero po spisaniu protokołu na miejscu w obecności pracownika zewnętrznej firmy kurierskiej.
 6. Jeżeli jakakolwiek z wyżej wymienionych wad zostanie zgłoszona przez Klienta, Spółka według własnego uznania zapewni wymianę lub naprawę wadliwych Produktów, ale wyłącznie pod warunkiem, że takie wady wynikają z działań Spółki. Spółka żąda zwrotu Produktów do siedziby Spółki w celu przeprowadzenia kontroli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wymiany lub naprawy, jeżeli wada jest wynikiem materiałów źródłowych dostarczonych przez Klienta.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku naturalnego zużycia, niewłaściwego składowania lub przenoszenia, niepoprawnego transportu lub niedbałego odstępstwa od specyfikacji, które tylko nieznacznie wpływają na właściwe użycie Produktów.
 8. Kontrola wadliwych Produktów świadczona jest przez Spółkę nieodpłatnie. Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta jest nieuzasadniona, Spółka zastrzega sobie prawo do ubiegania się o zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem takiej kontroli.